Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 6 (1) 2007     ISSN: 1644-0741
Streszczenia
Wybierz numer

TytułROLA DUŻYCH I ŚREDNICH MIAST WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W PROCESIE ROZWOJU REGIONU
AutorAnna Cellmer, Anna Drońska, Jerzy Suchta
Strony5–20
Słowa kluczowerozwój obszarów miejskich, dynamika rozwoju, procesy zmian
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono dynamikę rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie analizy zmian poszczególnych komponentów jego rozwoju z uwzględnieniem danych statystycznych z lat 1998-2004. Badania oparto na bazie czynników kształtujących rozwój średnich i dużych miast województwa względem wskaźników rozwoju Warmii i Mazur.
Pokaż

TytułANALIZA WYBRANYCH ZJAWISK DEMOGRAFICZNYCH W GMINACH WIEJSKICH I MIEJSKO–WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W LATACH 1988, 1996, 2002
AutorMaria Hełdak
Strony21–34
Słowa kluczowewojewództwo dolnośląskie, przemiany demograficzne, przyrost naturalny, struktura wieku i płci
StreszczeniePokaż streszczenie
Streszczenie: W pracy scharakteryzowano przemiany w ruchu naturalnym oraz strukturze ludności, zachodzące na obszarze województwa dolnośląskiego w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w latach 1988, 1996 i 2002. Zakres analiz dotyczących wybranych procesów demograficznych na obszarach wiejskich województwa, podzielono na grupy tematyczne obejmujące przyrost naturalny, liczbę kobiet przypadającą na 100 mężczyzn oraz strukturę ludności województwa z podziałem na grupy wiekowe. W pracy zawarto także analizę różnic w nasileniu zjawiska przyrostu naturalnego między analizowanymi latami. Analiza ww. miar demograficznych pozwoli na wyłonienie w obrębie makroregionu gmin o korzystnych, przeciętnych lub niekorzystnych przemianach demograficznych w obrębie analizowanych cech i zobrazowanie wyników na kartogramach.
Pokaż

TytułZMIANY W ORGANIZACJI ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ JAKO EFEKT KOMPLEKSOWEJ PRZEBUDOWY WSI
AutorTeresa Dzikowska
Strony35–45
Słowa kluczowescalenie gruntów, postępowanie urządzenioworolne, planowanie rozwoju wsi
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy scharakteryzowany został jeden z najważniejszych aspektów planowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w warunkach polskich. Wieś Siedliska jest jedyną wsią w Polsce, w której, pod opieką Biura Geodezji i Terenów Rolnych, przeprowadzono kompleksową przebudowę rolniczej przestrzeni produkcyjnej z wykorzystaniem wzorców zachodnioeuropejskich. Zaplanowane przedsięwzięcia realizowane były zgodnie z logiczną sekwencją następstwa: w pierwszej kolejności szkielet niezmienników terenowych (infrastruktura drogowa, urządzenia melioracji szczegółowych i podstawowych), przedsięwzięcia proekologiczne, urządzenia infrastruktury socjalnej i jako ostatni zabieg – scalenie gruntów, porządkujące stan władania.
Pokaż

TytułPRÓBA OCENY FORM FUNKCJONOWANIA ORAZ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU WSI PRZYGRANICZNYCH REJONU GÓR ZŁOTYCH
AutorJerzy Oleszek
Strony47–57
Słowa kluczowerozwój obszarów wiejskich, wsie pogranicza, zarządzanie obszarami wiejskimi
StreszczeniePokaż streszczenie
Przedmiotem analiz jest postać funkcjonowania, istotność przeobrażeń oraz możliwość rozwoju wsi sąsiadujących z granicą państwową, zlokalizowanych w gminie Lądek Zdrój, powiat Kłodzko, województwo dolnośląskie. Zakres przedmiotowy obejmuje trzy aspekty. Pierwszy to charakterystyka aktualnego status quo, drugi – ocena współczesnej postaci funkcjonowania jednostki, a trzeci – szkicowe ujęcie możliwych kierunków oraz form rozwoju. Przyjęto założenie, że przyszła postać jednostki winna zachować cechy: a) kwalifikujące obiekt jako stricte wieś; b) regionalnego środowiska kulturowego, które dokumentują lokalną specyfikę terenu. Uzyskane efekty wskazują na różnorodność faz przekształcania dotychczasowych struktur. Zidentyfikowano trzy układy: pierwszy, w którym znaczenie charakterystyk uległo całkowitemu zanikowi, drugi – istotność cech jest już minimalna, symboliczna oraz trzeci – występują postacie przejściowe. Dla każdej z wymienionych sytuacji zostają określone propozycje kierunku rozwoju.
Pokaż