Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria
(Leśnictwo i Drzewnictwo) 9 (2) 2010
Streszczenia
Wybierz numer

TytułANALIZA FRAKCYJNOŚCI ZRĘBKÓW PRZEMYSŁOWYCH
AutorKatarzyna Glazar, Jan Bocianowski, Roman Wojtkowiak
Strony5–8
Słowa kluczowefrakcyjność zrębków, wymiary zrębków, zrębki przemysłowe
StreszczeniePokaż streszczenie
Pozyskiwane podczas zrębkowania w lesie zrębki między innymi mogą być surowcem do produkcji płyt wiórowych i pilśniowych. Celem przeprowadzonych badań było określenie frakcyjności zrębków przemysłowych, uzyskanych z użyciem różnych typów maszyn zrębkujących, na podstawie pięciu klas frakcyjności. We wszystkich próbkach poddanych analizie najliczniej reprezentowana była frakcja o wymiarach 10-35 mm. We wszystkich badanych powierzchniach nie zaobserwowano różnic statystycznie istotnych pomiędzy frakcjami < 2 mm i > 50 mm. Wyniki uzyskane w badaniach odpowiadały obowiązującej w naszym kraju normie, określającej wymiar pozyskiwanych zrębków przemysłowych.
Pokaż

TytułMIĄŻSZOŚĆ STRZAŁ I NADZIEMNA BIOMASA ZDREWNIAŁA DRZEWOSTANÓW JODŁY SZLACHETNEJ (ABIES PROCERA REHDER) W ARBORETUM W ROGOWIE (POLSKA)
AutorAndrzej M. Jagodziński, Piotr Banaszczak
Strony9–24
Słowa kluczowejodła szlachetna, struktura drzewostanu, miąższość strzał, biomasa, równania allometryczne
StreszczeniePokaż streszczenie
Badania wykonano w dwóch drzewostanach jodły szlachetnej (Abies procera Rehder), 39- i 43-letnim, rosnących w Arboretum SGGW w Rogowie (Polska). Celem badań było (1) określenie miąższości strzał w korze drzewostanów jodły szlachetnej rosnącej poza granicami naturalnego zasięgu występowania, (2) opracowanie równań allometrycznych służących do obliczania nadziemnej zdrewniałej biomasy jodeł oraz (3) obliczenie sumarycznej nadziemnej biomasy drzew z wykorzystaniem specyficznych równań allometrycznych i jej porównanie z biomasą obliczoną na podstawie równań allometrycznych opracowanych dla drzewostanów rosnących w granicach naturalnego zasięgu występowania jodły szlachetnej. Na podstawie uzyskanych danych wykazano, że średnia pierśnica drzew w młodszym drzewostanie wynosi 20,14 cm, natomiast w starszym 22,25 cm. Sumaryczne pole powierzchni przekroju pierśnicowego 39-letniego drzewostanu wynosi 49,01 m2·ha-1, a drzewostanu 43-letniego – 47,53 m2·ha-1. Miąższość strzał w korze 39-letniego drzewostanu wynosi 374,87 m3·ha-1, a drzewostanu 43-letniego – 356,24 m3·ha-1. Na podstawie równań allometrycznych, opracowanych w oparciu o 28 drzew modelowych, określono nadziemną biomasę zdrewniałą, która w młodszym drzewostanie wynosi 189 Mg·ha-1 , a w starszym – 184 Mg·ha-1 . Biomasa gałęzi stanowi w obu drzewostanach 19,9% sumarycznej nadziemnej biomasy zdrewniałej drzew. Sumaryczna nadziemna biomasa zdrewniała obliczona z wykorzystaniem równań allometrycznych opublikowanych przez Ter-Mikaeliana i Korzukhina [1997] wynosi 233 Mg·ha-1 i 228 Mg·ha-1 , odpowiednio dla 39- i 43-letniego drzewostanu jodły szlachetnej. Uzyskane wyniki wskazują, że sumaryczna nadziemna biomasa zdrewniała jest przeszacowana o ok. 23% w porównaniu z wynikami uzyskanymi na podstawie równań allometrycznych specyficznych dla badanych drzewostanów. Zastosowanie równań opublikowanych przez Ter-Mikaeliana i Korzukhina [1997] prowadzi do przeszacowania sumarycznej nadziemnej biomasy zdrewniałej oraz biomasy strzał przy jednoczesnym niedoszacowaniu biomasy gałęzi drzew modelowych.
Pokaż

TytułENERGOCHŁONNOŚĆ POZYSKIWANIA ZRĘBKÓW I PAKIETÓW Z POZOSTAŁOŚCI ZRĘBOWYCH
AutorHenryk Różański, Krzysztof Jabłoński
Strony25–30
Słowa kluczowepozostałości zrębowe, paliwa drzewne, zrębki drzewne, energochłonność
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono analizę energochłonności dwóch maszynowych technologii pozyskiwania drewna energetycznego. Obie technologie zostały wykorzystane do wyprodukowania paliwa drzewnego z pozostałości zrębowych. W jednej z nich skoncentrowano się na zrębkowaniu, w drugiej – na pakietowaniu pozostałości zrębowych. Analiza energochłonności obejmowała energię maszyn, wartość energetyczną zużytych paliw oraz wydatek energetyczny operatorów maszyn. Dominowała energia zawarta w paliwach zużytych przez maszyny, a jej udział w całkowitym zużyciu energii wynosił 75%. W analizie energii wykorzystanej w czasie wykonywania różnych operacji technologicznych wykazano, że operacja wywozu zrębków i pakietów na odległość 50 km była energochłonna najbardziej, a wartość energochłonności osiągnęła 100 MJ/m3. Obie technologie pozyskiwania drewna energetycznego, w postaci zarówno zrębków, jak i pakietów, charakteryzowały się podobnymi wartościami energochłonności, które wynosiły około 196 MJ na 1 m3 paliwa drzewnego.
Pokaż

TytułZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WIELKOŚCIĄ KĄTA NACHYLENIA KRAWĘDZI TNĄCEJ OSTRZA POZIOMEGO PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ A EMISJĄ DRGAŃ PILARKI
AutorWłodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński, Jarosław Wegner
Strony31–39
Słowa kluczowepilarka, piła łańcuchowa, drgania, geometria ostrza
StreszczeniePokaż streszczenie
Badaniami objęto piły łańcuchowe firmy Oregon o symbolu 21 BP. Jednostką napędową była pilarka Husqvarna 254 z 15" prowadnicą Oregon. Zastosowano pięć kątów nachylenia krawędzi tnącej ostrza poziomego: 20°, 25°, 30°, 35° i 40°. Pomiary wykonano podczas przerzynki kłód sosnowych, postępowano zgodnie z wymogami określonymi w PN-91/N-01352 [1991]. Dla każdego kąta nachylenia ostrza wykonano po 36 pomiarów (po 18 na uchwycie kabłąkowym i sterowniczym). W badaniach wykazano statystycznie istotne różnice w poziomie drgań mechanicznych w zależności od wielkości kąta nachylenia krawędzi tnącej ostrza poziomego. Różnice takie stwierdzono także między uchwytami pilarki i kierunkami pomiaru (oś x, y, z). Najmniejsze wartości przyspieszeń drgań odnotowano w przypadku pił ze skrajnymi wartościami kątów nachylenia ostrza (20° i 40°). Statystycznie istotny związek między wielkością kąta nachylenia ostrza a poziomem emitowanych drgań odnotowano na uchwycie kabłąkowym w kierunku pomiaru x i z, a na uchwycie sterowniczym na kierunku x i y.
Pokaż

TytułWARIANTOWE PROJEKTOWANIE LEŚNYCH ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM GIS
AutorAndrzej Węgiel, Paweł Oleszkiewicz, Dariusz Rutkowski
Strony41–51
Słowa kluczoweprojektowanie wariantowe, leśne ścieżki edukacyjne, rekreacja, edukacja, GIS
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem pracy było praktyczne sprawdzenie możliwości zastosowania GIS do projektowania wielowariantowych ścieżek edukacyjnych w lesie. Podjęto próbę opracowania systemu zarządzania informacjami przestrzennymi, który pozwala na komponowanie różnych wariantów ścieżek w konkretnym kompleksie leśnym. Jako obiekt badań wybrano Las Zwierzyniec, dawny park przydworski, położony w Nadleśnictwie Złotów. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji terenowej na terenie kompleksu leśnego Zwierzyniec zlokalizowano 40 punktów edukacyjnych (tab. 1) oraz 113 odcinków dróg o łącznej długości ponad 13 km (tab. 2). Następnie wykonano klasyfikację punktów oraz dróg ze względu na ich atrakcyjność. Drogi podzielono na cztery kategorie ze względu na możliwy sposób poruszania się: 1) dostępne dla samochodów, 2) dostępne dla wózków inwalidzkich, 3) dostępne dla rowerów, 4) dostępne dla pieszych. Punktom przypisano kategorie tematyczne: K1 – las, K2 – rośliny, K3 – zwierzęta, K4 – geomorfologia, K5 – woda, K6 – zmiany sezonowe, K7 – miejsca historyczne, K8 – inne interesujące rzeczy. Wykorzystując wymienione elementy, zbudowano system informacji przestrzennej umożliwiający tworzenie wielu wariantów tras o różnorodnej tematyce. Wybrane warianty ścieżek mogą być na stałe oznaczone w lesie albo jedynie w przewodniku. Można też posłużyć się zawansowanymi technologiami informatycznymi i przebieg określonych wariantów ścieżek udostępnić zwiedzającym poprzez bezprzewodową sieć komputerową i elektroniczne urządzenia odbiorcze.
Pokaż