Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 10 (2) 2011     ISSN: 1644-0741
Streszczenia
Wybierz numer

TytułZASTOSOWANIE ANALIZ SIECIOWYCH W BADANIU DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO
AutorMichał Brach, Maciej Florczak
Strony5–20
Słowa kluczowesystemy informacji przestrzennej, GIS, analizy sieciowe, komunikacja, gospodarka przestrzenna
StreszczeniePokaż streszczenie
Technologia GIS wykorzystywana jest z powodzeniem w zarządzaniu przestrzenią już od wielu lat. Fakt ten jest coraz lepiej dostrzegany przez gminy i lokalne samorządy w całej Polsce, czego doskonałym przykładem są liczne konferencje naukowe, szkolenia (Akademia INSPIERE) czy wreszcie konkretne przetargi na budowę systemów informacji przestrzennej. W opracowaniu zaprezentowano przykład wykorzystania wektorowej bazy dla gminy Wołomin i Kobyłka w celu optymalizacji sieci komunikacji transportu publicznego. W wielu mniejszych miastach znajdujących się w bliskim położeniu dużych miast wojewódzkich jest to ważki problem. Większa liczba miejsc pracy w dzisiejszych czasach dostępna jest bowiem głównie w dużych aglomeracjach, co w sposób naturalny wymusza na gminach organizację nowych połączeń komunikacyjnych. Pozwala to nie tylko ograniczyć migrację, jak również zmniejszyć obciążenie dróg ruchem samochodowym. Inwestowanie w komunikację jest nadzwyczaj opłacalne dla samorządów. Warto więc zastanowić się jak poprawnie skonstruować sieć komunikacyjną z wykorzystaniem technologii GIS.
Pokaż

TytułPORÓWNANIE PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Z PLANEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH DLA POLSKI NA LATA 2004-2006 PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE
AutorMałgorzata Dudzińska
Strony21–37
Słowa kluczoweobszary wiejskie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20l3, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2004-200
StreszczeniePokaż streszczenie
Rozwój obszarów wiejskich jest wyjątkowo ważną gałęzią polityki Unii Europejskiej, ponieważ ponad połowa ludności państw członkowskich zamieszkuje tereny wiejskie, które stanowią ponad 90% ich powierzchni. Rozwój obszarów wiejskich jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich... 2004 (PROW 2004-200 ) i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich... 20l0 (PROW 2007-20l3) są dokumentami, w których określono cele, zasady i priorytety wspierające działania tego typu. Celem artykułu jest przedstawienie podobieństw i różnic między tymi dokumentami oraz dokonanie analizy wykorzystania środków finansowych pochodzących z tych programów przez województwa.
Pokaż

TytułOCENA ŻMUDZKIEGO PARKU NARODOWEGO POD WZGLĘDEM PRZYRODNICZYM I KULTUROWYM
AutorBeata Fornal-Pieniak, Czesław Wysocki
Strony39–45
Słowa kluczoweocena, elementy kulturowe i przyrodnicze, Żmudzki Park Narodowy, Litwa
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem pracy była ocena walorów przyrodniczo-kulturowych Żmudzkiego Paku Narodowego. Park położony jest w części północno-zachodniej Litwy. Badania przeprowadzono w 20l0 r. Metodyka badań obejmowała badania terenowe i kameralne. Park podzielono na jednostki krajobrazowe. Wykonano waloryzację przyrodniczo-krajobrazową wg metody Żarskiej [2005). Sformułowano kryteria oceny i bonitację punktową. Na podstawie badań wyróżniono obszary o bardzo wysokich, wysokich i średnich walorach przyrodniczo-kulturowych. Obszary o małych walorach środowiska przyrodniczego i kulturowego na badanym obszarze nie występowały.
Pokaż

TytułROZWÓJ LOKALNY NA PRZYKŁADZIE GMIN SĄSIADUJĄCYCH Z DUŻYM MIASTEM
AutorAnna Kluska
Strony47–58
Słowa kluczowekapitał ludzki, rozwój lokalny, rozwój społeczno-gospodarczy, migracje ludności
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono procesy demograficzne zachodzące w trzech gminach sąsiadujących bezpośrednio z Wrocławiem w gm. Długołęka, gm. Czernica oraz gm. Siechnice. Określono również rozwój społeczno-gospodarczy, analizując wiele aspektów funkcjonowania gminy i jej mieszkańców. Rozwój ten opisano cechami prognostycznymi, dobranymi według określonego kryterium. Podjęto próby wykazania zależności między rozwojem kapitału ludzkiego a rozwojem lokalnym.
Pokaż

TytułSPECYFIKA FINANSOWANIA SIECI DROGOWYCH
AutorKatarzyna Kocur-Bera
Strony59–68
Słowa kluczowepas drogowy, infrastruktura drogowa, specyfika zarządzania nieruchomościami drogowymi, system zarządzania, finansowanie dróg
StreszczeniePokaż streszczenie
Codzienność zmusza nas do przemieszczania się z miejsca na miejsce. Odbywa się to przede wszystkim po drogach publicznych. Artykuł jest próbą rozważań nad tym, jakimi składnikami zarządza administracja drogowa, jakie zadania ma do zrealizowania oraz z jakich źródeł istnieje możliwość czerpania środków finansowych na ich realizację. Po akcesji do struktur Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości pozyskania środków i administracja drogowa stara się je jak najlepiej wykorzystać.
Pokaż

TytułOCENA OBIEKTÓW PARKOWYCH NA PRZYKŁADZIE OLSZTYNA
AutorMagdalena Nowak-Rząsa
Strony69–81
Słowa kluczowetereny otwarte, tereny zieleni, parki publiczne
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule podjęto próbę oceny obiektów parkowych usytuowanych w Olsztynie. Jako kryteria przyjęto aktualność inwentaryzacji parku, stan roślinności parkowej, różnorodność pełnionych funkcji oraz cenność przyrodniczą roślinności obiektu. Wyniki oceny pokazały, że 7 z l2 parków ma słabo wykorzystane walory i wymaga modernizacji oraz zmian w zagospodarowaniu.
Pokaż

TytułPROPOZYCJA METODYKI OPRACOWANIA ANKIET NA PRZYKLADZIE ANALIZY ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNEGO REGIONU WARMII I MAZUR
AutorAdam Senetra
Strony83–94
Słowa kluczoweOcena, ankieta, ekspert, porównanie, spójność, zgodność.
StreszczeniePokaż streszczenie
W analizach dotyczących oceny i waloryzacji przestrzeni bardzo popularną metodą badawczą jest metoda ankietowa. Podczas statystycznego opracowania wyników ankiet należy przeprowadzić analizę prawidłowości badań ankietowych. W pracy przedstawiono możliwość zastosowania metody porównywania parami do oceny walorów naturalnych i antropogenicznych przestrzeni sprzyjających rozwojowi zagospodarowania rekreacyjnego w regionie Warmii i Mazur. Jakość materiału ankietowego oceniono poprzez zastosowanie współczynnika spójności pojedynczych ankiet oraz współczynnika zgodności całej grupy ekspertów. W zaproponowanej metodyce posłużono się formułami statystycznymi opracowanymi przez Kendalla. Część wnioskowa prezentuje listę cech uznanych za najważniejsze z punktu widzenia zagospodarowania rekreacyjnego rozpatrywanego obszaru. Potwierdzono ponadto zasadność badania spójności i zgodności materiału ankietowego z wykorzystaniem metod statystycznych.
Pokaż

TytułWALORY FLORYSTYCZNE I ESTETYCZNE MURAW KSEROTERMICZNYCH W OKOLICY ZAMOŚCIA
AutorCzesława Trąba
Strony95–110
Słowa kluczowemurawy kserotermiczne, Inuletum ensifoliae, różnorodność florystyczna, rośliny chronione i zagrożone wyginięciem, walory estetyczne
StreszczeniePokaż streszczenie
Od 2OO4 do 2OO5 r. prowadzono badania fitosocjologiczne metodą Braun-Blanqueta nad zbiorowiskami muraw kserotermicznych znajdujących się na śródpolnych zboczach kredowych w miejscowości Wychody koło Zamościa (południowo-wschodnia Polska). Na badanym terenie dominuje zespół Inuletum ensifoliae z klasy Festuco-Brometea. Wyróżniono dwie postaci tego zespołu inicjalną, która wykształca się na wieloletnich odłogach, z małym udziałem Inula ensifolia, a większym Linum flavum oraz typową, dobrze wykształconą, bogatszą florystycznie, z dużym udziałem Inula ensifolia. Pozostałe trzy zbiorowiska z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei: z Trifolium rubens, Vincetoxicum hirundinaria i Peucedanum cervaria oraz jedno z klasy Rhamno-Prunetea z Prunus fruticosa spotykano na bardzo małym areale, w płatach poniżej 25 m2. Zagrożeniem dla badanych muraw kserotermicznych jest brak w ostatnich latach ekstensywnego wypasu i koszenia, co sprzyja rozprzestrzenianiu się drzew i krzewów z klasy Rhamno-Prunetea. Występowanie na wierzchowinach zboczy pól uprawnych, powoduje ponadto spływy biogenów i eutrofizację siedlisk badanych muraw.
Pokaż

TytułBADANIE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA ROZWÓJ OBSZARÓW OBRZEŻNYCH OLSZTYNA
AutorAda Wolny, Ryszard Źróbek
Strony111–119
Słowa kluczoweinwestycja, rozwój, rynek, nieruchomość, struktura przestrzenna, obszar obrzeżny
StreszczeniePokaż streszczenie
Inwestycje realizowane w strefie podmiejskiej Olsztyna lokalizowane są z uwzględnieniem potencjału obszarów położonych w najbliższym sąsiedztwie miasta. Na decyzję inwestora mają wpływ w szczególności uwarunkowania przestrzenne, społeczno-ekonomiczne, prawne i środowiskowe. Proces inwestycyjny realizowany na analizowanym obszarze ma bezpośrednie odzwierciedlenie w zmianach na lokalnym rynku nieruchomości, w sposobie zagospodarowania przestrzeni i strukturze użytkowania, rozbudowie infrastruktury technicznej i społecznej. Rozwój obszarów podmiejskich stanowić będzie warunek podjęcia decyzji przez inwestora, sam zaś kształtowany jest w szczególności poprzez oddziaływanie inwestycji na lokalny rynek, społeczność i przestrzeń. Opracowanie ma na celu ukazanie kształtowania się lokalnego rynku nieruchomości, struktury użytkowania oraz rozwoju infrastruktury w latach 2OO -2OO9 jako efekt oddziaływania inwestycji lokalizowanych na obrzeżach Olsztyna. Ukazuje też rolę procesu inwestycyjnego w kształtowaniu rozwoju badanych obszarów w wymiarze przestrzennym, ekonomicznym i społecznym.
Pokaż