Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 2 (1-2) 2003     ISSN: 1644-0741
Streszczenia
Wybierz numer

TytułKATASTER PRUSKI JAKO WZÓR DOSKONAŁOŚCI
AutorKrzysztof Kajda
Strony3–13
Słowa kluczowekataster, parcela, matrykuła, mapa katastralna, szkice katastralne, numeracja parcel
StreszczeniePokaż streszczenie
Niniejsza publikacja dotyczy pruskiego katastru gruntowego i zawiera informacje dotyczące powstania katastru, rodzaju ksiąg gruntowych wchodzących w jego strukturę oraz map katastralnych, a także sposobu jego prowadzenia. Opisano znaczenie stabilizacji granic w trakcie prowadzenie katastru oraz powiązanie map katastralnych z zakładaną osnową geodezyjną. Zaprezentowano także wpływ katastru pruskiego na zakładaną ewidencję gruntów i budynków. Przedstawiono oryginalne fragmenty ksiąg katastralnych z oryginalnymi wpisami.
Pokaż

TytułPROBLEMATYKA DOKŁADNOŚCI OKREŚLANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W OPERATACH SZACUNKOWYCH
AutorMarta Cholewa
Strony15–21
Słowa kluczowedokładność, dokładność operatów, dokładność wyceny, cyfra znacząca, wartość, wynik
StreszczeniePokaż streszczenie
Dokładność określania wartości nieruchomości w operatach szacunkowych to temat oparty nie tylko na zagadnieniach ściśle związanych z wyceną i szacowaniem wartości nieruchomości oraz regułach sporządzania operatu, zawartych w Standardach zawodowych rzeczoznawców majątkowych, ustawach, rozporządzeniach itp., ale także w innych dziedzinach nauki, jak: matematyka czy psychologia. Nie wszystko da się bowiem zmieścić w jednym sformułowaniu czy schemacie. Wiele czynników ma wpływ na wycenę, żeby była dokładna, rzetelna, przeprowadzona w sposób zrozumiały dla właściciela nieruchomości, sprawiedliwa, a zarazem nieoparta na krzywdzie ludzkiej i zgodna z obowiązującym prawem.
Pokaż

TytułGENEROWANIE NUMERYCZNEGO MODELU TERENU DLA SYMULACJI PRZEPŁYWU WODY W DOLINIE RZEKI
AutorPiotr Gołuch
Strony23–41
Słowa kluczoweNMT, fotogrametria cyfrowa, ortoobraz, ortofotomapa cyfrowa, dwuwymiarowe modelowanie hydrodynamiczne
StreszczeniePokaż streszczenie
Praca stanowi przykład wykorzystania wyników prac geodezyjnych, kartograficznych i fotogrametrycznych do określania cech hydraulicznych doliny rzeki w przeprowadzanej symulacji przepływu wody. Numeryczny Model rzeźby Terenu wykorzystano do bezpośredniego opisu geometrii obszaru przepływu wody w dwuwymiarowym modelu hydrodynamicznym RMA2 z pakietu SMS. Ortoobraz i Numeryczny Model Pokrycia terenu zastosowano do wyznaczenia obszarów różnorodnych form użytkowania terenu, z którymi związane są współczynniki hydrologicznej szorstkości terenu. Podstawowym sprzętem wykorzystanym podczas realizacji pracy była fotogrametryczna stacja cyfrowa ImageStation ZIV.
Pokaż

TytułMAPY ANAMORFICZNE W BADANIACH EPIDEMIOLOGICZNYCH
AutorAdam Michalski
Strony43–51
Słowa kluczowemapy anamorficzne, epidemiologia
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono analizę rozkładu punktowego wystąpień nowotworu złośliwego trzustki z zastosowaniem anamorficznej mapy ludnościowej. Zbadano gęstość relatywnego ryzyka wystąpień przypadków choroby i porównano ją z rozkładem normalnym w celu wykrycia ewentualnych geograficznych czynników wpływających na ryzyko zachorowań.
Pokaż

TytułWYKRYWANIE LOKALNYCH ANOMALII WSPÓŁRZĘDNYCH WYSOKOŚCIOWYCH ZI PODCZAS DIGITALIZACJI POWIERZCHNI TERENU
AutorAndrzej Borkowski, Tadeusz Kowalczyk, Edward Osada
Strony53–63
Słowa kluczowelosowa digitalizacja terenu, dokładność digitalizacji
StreszczeniePokaż streszczenie
Zaproponowano sposób identyfikowania punktów Pi (XiYi ) losowo digitalizowanej powierzchni terenu, w których współrzędne Zi istotnie odstają od przyjętego „tła” pewnego obrazu tej powierzchni. Analizowane tło stanowią przeciętne lub średnie kwadratowe odchylenia wartości współrzędnych Zi od lokalnych płaszczyzn regresji dopasowanych do punktów dyskretnego obrazu terenu. Anomalie są wynikiem niedostatecznej lokalnej gęstości próbkowania powierzchni lub przemawiają na rzecz hipotezy o niespełnianiu przez rzeczywistą powierzchnię terenu kryteriów zdeterminowanych przez matematyczne modele terenu dla powierzchni z = f(X, Y) o ciągłej pierwszej pochodnej (powierzchnie klasy C1).
Pokaż

TytułINTERPOLACJA WYSOKOŚCI QUASIGEOIDY Z WYKORZYSTANIEM GRADIENTU PIONOWEGO ZAKŁÓCEŃ GRAWIMETRYCZNYCH
AutorMarek Trojanowicz
Strony65–72
Słowa kluczoweinterpolacja quasigeoidy – gradient pionowy zakłóceń grawimetrycznych
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy zaproponowana została metoda podniesienia dokładności interpolacji wysokości quasigeoidy z wykorzystaniem gradientu pionowego zakłóceń grawimetrycznych. Przedstawiono także szacunkowe wymagania metody odnośnie dokładności wyznaczenia gradientu pionowego ponad powierzchnią Ziemi oraz zaproponowano sposób weryfikacji tej dokładności.
Pokaż

TytułSKŁADOWE ODCHYLENIA PIONU W LOKALNYM MODELU POTENCJAŁU ZAKŁÓCAJĄCEGO, OPARTYM NA MODELU GĘSTOŚCI MAS TOPOGRAFICZNYCH
AutorMarek Trojanowicz
Strony73–79
Słowa kluczowemodel składowych odchyleń pionu – model gęstości mas topograficznych
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy zaproponowany jest sposób uwzględnienia, w przedstawionym wcześniej modelu potencjału zakłócającego, opartym na wielomianach harmonicznych niskiego stopnia oraz lokalnym modelu gęstości mas topograficznych, danych w postaci składowych odchylenia pionu oraz informacji o gęstości mas topograficznych. Zawarte w pracy formuły mogą być użyte do wyznaczenia poprawek topograficznych dla składowych odchylenia pionu, przy założeniu liniowo-zmiennej gęstości mas topograficznych. Prezentowane są także rozważania na temat wpływu gęstości mas topograficznych na składowe odchylenia pionu.
Pokaż

TytułŚWIATŁOWODOWA ŁATA NIWELACYJNA DO POMIARU WYSOKOŚCI PUNKTÓW NIEDOSTĘPNYCH
AutorKazimierz Ćmielewski
Strony81–88
Słowa kluczowepomiary geodezyjne, sprzęt geodezyjny, światłowody
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono projekt łaty niwelacyjnej, w której podziałka wyposażona została w ustalonych odległościach w wielomodowe światłowody włókniste w celu podniesienia dokładności nacelowań i odczytów oraz umożliwienia prowadzenia pomiarów niwelacyjnych w warunkach ograniczonej przestrzeni i częściowej niedostępności geodezyjnych punktów pomiarowych.
Pokaż

TytułTESTOWANIE ZESTAWU POMIAROWEGO DO WYZNACZANIA RÓŻNIC WYSOKOŚCI POMIĘDZY REPERAMI
AutorKazimierz Ćmielewski, Krzysztof Kowalski
Strony89–95
Słowa kluczoweniwelacyjne pomiary geodezyjne, sprzęt geodezyjny
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono zestaw pomiarowy składający się ze stolików pozwalających na wyznaczenie różnic wysokości pomiędzy reperami w miejscach o ograniczonej dostępności, a także przedstawiono wyniki pomiarów eksperymentalnych wspomnianymi stolikami w odniesieniu do pomiarów niwelacją precyzyjną.
Pokaż

TytułGEODEZYJNE POMIARY PRZEMIESZCZEŃ PIONOWYCH FUNDAMENTÓW, POLA MONTAŻOWEGO MASZYN PAPIERNICZYCH, PODCZAS JEGO EKSPLOATACJI
AutorJanusz Kuchmister
Strony97–108
Słowa kluczoweprzemieszczenia pionowe, fundament, pole montażowe, maszyny papiernicze
StreszczeniePokaż streszczenie
Prawidłowe funkcjonowanie maszyn papierniczych wymaga właściwego montażu ich podzespołów, zgodnego pod względem dokładności z normami [Łapiński 1978, Płatek 1972, Praca zbiorowa pod red. 1990, Wytyczne i normy 1996]. Przed ustawieniem maszyny papierniczej w miejscu jej eksploatacji producent zobowiązany jest do wykonania tzw. montażu próbnego, który odbywa się w hali na tzw. polu montażowym. Znaczne rozmiary maszyn papierniczych, a także przestrzenne rozmieszczenie osi poszczególnych podzespołów, które powinny być wzajemnie prostopadłe lub równoległe z dokładnością setnych części milimetra, wymaga, aby oprócz metod warsztatowych stosować również geodezyjne metody pomiaru. Pole operacyjne składa się z szeregu płyt fundamentowych, które powinny być właściwie rozmieszczone pod względem sytuacyjno-wysokościowym w przestrzeni. Właściwe rozmieszczenie płyt fundamentowych gwarantuje szybki i prawidłowy montaż poszczególnych podzespołów maszyny papierniczej.
Pokaż

TytułZASTOSOWANIA SPECJALNE SIECI MODULARNYCH
AutorTadeusz Gargula
Strony109–118
Słowa kluczowesieci modularne, stanowiska pośrednie, sieci kontrolne, sieci realizacyjne
StreszczeniePokaż streszczenie
Praca zawiera propozycję wykorzystania sieci modularnych dla celów optymalizacji osnów geodezyjnych. Przeprowadzone testy na modelach dotyczą wpływu dodatkowych stanowisk pośrednich (jako elementów sieci modularnych) na jakość techniczną sieci realizacyjnych oraz poligonowych osnów szczegółowych III klasy. Do oceny jakości badanych sieci posłużono się m.in. parametrem Otrębskiego oraz wielkością błędu położenia punktu. Testy porównawcze zrealizowano na zasadzie wstępnej analizy dokładności oraz wyrównania sieci rzeczywistych, przy użyciu odpowiednich programów komputerowych.
Pokaż