Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 11 (3) 2012     ISSN: 1644-0741
Streszczenia
Wybierz numer

TytułWYMIERNA OCENA EFEKTU SCALENIA GRUNTÓW GOSPODARSTW ROLNCH SPOWODOWANEGO POPRAWĄ KSZTAŁTU PÓL UŻYTKU ZIELONEGO
AutorStefan Mielewczyk
Strony5–16
Słowa kluczowescalenie gruntów, efekt scalenia gruntów gospodarstw rolnych, rozłóg gruntów
StreszczeniePokaż streszczenie
Autor pracy, na podstawie znajomości kosztu związanego z rozłogiem pola uprawnego użytku zielonego i odpowiadającego mu wzorca-pola, definiuje efekt scalenia gruntów gospodarstwa rolnego, spowodowany poprawą kształtu pól tego gruntu. W wyniku analizy, w obrębie ewidencyjnym, wyznaczył wymierną ocenę efektu scalenia gruntów gospodarstw rolnych, wywołanego poprawą kształtu pól użytku zielonego. Efekt ten stanowi różnicę między sumą przyrostów kosztu uprawowego związanego z rozłogiem pól użytku zielonego, spowodowanego niepoprawnym kształtem w stanie przed scaleniem, a taką sumą przyrostów po scaleniu gruntów gospodarstw rolnych.
Pokaż

TytułOCENA ISTNIEJĄCEJ SIECI DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO NA OBSZARZE WSI PODDANEJ PRACOM SCALENIOWYM
AutorJoanna Jaroszewicz, Wioleta Radziszewska
Strony17–34
Słowa kluczowescalenia gruntów, sieć dróg transportu rolnego, struktura przestrzenna gruntów rolnych, GIS
StreszczeniePokaż streszczenie
Podstawowym elementem infrastruktury technicznej niezbędnym w codziennej działalności gospodarstw rolnych są drogi. Stanowią one nie tylko element przestrzennego zagospodarowania wsi, który ma umożliwić komunikację pomiędzy ośrodkami gospodarczymi poszczególnych gospodarstw a uprawianymi przez nie gruntami, ale współuczestniczą również w kształtowaniu struktury przestrzennej gruntów oraz krajobrazu wiejskiego. Artykuł przedstawia próbę oceny przestrzennego układu dróg transportu rolnego we wsi Kamianki w gminie Grodzisk, stanowiącej w latach 2007–2008 obiekt prac scaleniowych. Aby osiągnąć zamierzony cel pracy, dokonano inwentaryzacji obszaru badań oraz wykonano następujące analizy: określono odległości gruntów od siedlisk, wskaźnik zagęszczenia dróg, wskaźnik wydłużenia dróg oraz gęstość sieci dróg metodą centrograficzną. Do analiz i prezentacji ich wyników wykorzystano system informacji geograficznej ArcGIS ESRI.
Pokaż

TytułROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI Z WODAMI PŁYNĄCYMI W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH
AutorMarcin Sobota
Strony35–44
Słowa kluczoweSłowa kluczowe: rozgraniczenie nieruchomości, orzecznictwo, linia brzegowa, wody płynące, prawo wodne.
StreszczeniePokaż streszczenie
Streszczenie: Autor dokonał analizy aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych w zakresie problematyki rozgraniczenia nieruchomości z wodami płynącymi. Analizie poddane zostały orzeczenia Sądu Najwyższego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szczególny nacisk położono na zagadnienia związane z toczącym się postępowaniem administracyjnym w celu ustalenia linii brzegu, a także poszczególnych czynności podejmowanych w jego toku wymagających wykorzystania wiedzy z zakresu geodezji, hydrologii i prawa. Autor poddaje wykładni rozstrzygnięcia sądowe, przytaczając argumenty bądź popierające zaproponowane rozwiązania, bądź też dokonuje krytycznej oceny, wysuwając postulaty de lege ferenda.
Pokaż