Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 11 (2) 2012     ISSN: 1644-0741
Streszczenia
Wybierz numer

TytułPRZEGLĄD METOD WYKORZYSTUJĄCYCH FUNKCJE ROZMYTE I ANALIZY WIELOKRYTERIALNE DO OPRACOWANIA CYFROWYCH MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH
AutorAnna Bielska, Joanna Jaroszewicz
Strony5–15
Słowa kluczowemapy glebowo-rolnicze, funkcje rozmyte, analizy wielokryterialne
StreszczeniePokaż streszczenie
Informacje zawarte na mapach glebowo-rolniczych w skali 1: 5000 mogą być użyte do innych opracowań, takich jak mapy jakości i przydatności rolniczej gleb wykorzystywane w szacunku porównawczym gruntów w procesie scalenia. Celem opracowania był monograficzny przegląd literatury dotyczącej zastosowania funkcji rozmytych i analiz wielokryterialnych na potrzeby modelowania cyfrowych map glebowych oraz przedstawienie możliwości ich wykorzystania w warunkach polskich. Uzyskane wyniki wskazują, że istotne jest stworzenie systemu informacji geograficznej o glebach, zawierającego dane dotyczące kompleksów przydatności rolniczej i ich cech. Do opracowania systemu należy wykorzystać techniki cyfrowego modelowania gleb oparte na teorii zbiorów rozmytych i logice rozmytej, wprowadzić ciągłą klasyfikację kompleksów – co pozwoli na uwzględnienie płynnego charakteru zmian pokrywy glebowej w przestrzeni geograficznej i w przestrzeni atrybutów. Taki materiał wejściowy da podstawy do innych analiz – służących np. szacunkowi gruntów, w którym uwzględniana pewność danych pozwoli na otrzymywanie bardziej wiarygodnych wyników.
Pokaż

TytułBAZY DANYCH WYBRANYCH PARKÓW BYDGOSKICH
AutorJolanta Błędzka, Małgorzata Sztubecka, Jacek Sztubecki
Strony17–26
Słowa kluczoweSIT, baza danych, park
StreszczeniePokaż streszczenie
Streszczenie: Archiwizacja danych i ich późniejsze uaktualnianie wymagają tworzenia baz danych powiązanych z odpowiednimi podkładami mapowymi. Systemy Informacji Terenowej (SIT) charakteryzują opracowania w dużych skalach z wysokim stopniem szczegółowości. Wymogi te spełniają m.in. tereny parkowe. W artykule zaprezentowano zastosowanie SIT w tworzeniu baz dla wybranych parków miejskich w Bydgoszczy w celu inwentaryzacji ich drzewostanu. Utworzenie przestrzennej bazy danych wymagało wykonania wstępnych pomiarów sytuacyjnych oraz czynności związanych z ustaleniem gatunków drzew i z pomiarami dendrometrycznymi na terenach parków. Omówiono etapy tworzenia baz danych oraz scharakteryzowano wybrane parki i przedstawiono opracowane dla nich bazy. Przeprowadzone przykładowe analizy i końcowe podsumowanie potwierdzają przydatność realizacji opracowań tego typu.
Pokaż

TytułKIERUNKI ZMIAN PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH W POLSCE
AutorBarbara Prus
Strony27–40
Słowa kluczowezmiana przeznaczenia gruntów, użytkowanie terenów
StreszczeniePokaż streszczenie
Nasilające się współcześnie procesy urbanizacyjne prowadzą m.in. do zmian w strukturze funkcjonalnej terenów wiejskich. Na terenach tych, na podstawie analizy opracowań planistycznych sporządzanych w podczas miejscowego planowania przestrzennego, można zobserwować regularny przyrost powierzchni przeznaczanych na cele nierolnicze i nieleśne [Sobotka, Młynarczyk 2010]. Kosztem obszarów użytkowanych rolniczo wzrasta powierzchnia terenów zabudowanych oraz terenów leśnych. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne powinny być przeznaczane obszary nieproduktywne, a w przypadku ich braku – obszary o najmniejszej przydatności do celów rolniczych. Ze względu na ciągły wzrost powierzchni zabudowanych zmniejsza się powierzchnia terenów „najbardziej przydatnych do zabudowy”. W efekcie można zaobserwować proces wypierania funkcji rolniczej przez zabudowę mieszkaniową, usługową czy przemysłową. Dodatkowo ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2009 r. zniosła obowiązek uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia terenów na cele nierolnicze i nieleśne na obszarach administracyjnych miast. W artykule przedstawiono analizę wyników badań ankietowych przeprowadzonych dla gmin w Polsce pod kątem zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na inne cele. Badania obejmowały zmiany przeznaczenia dokonane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w ustaleniach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (wydane decyzje o warunkach zabudowych i zagospodarowania terenu). Badania, bazujące na wynikach ankiet „Planowanie przestrzenne w gminach” Głównego Urzędu Statystycznego, prezentują dynamiczny wzrost przypadków zmiany przeznaczenia terenów na cele nierolnicze i nieleśne w okresie 2004–2010.
Pokaż

TytułSPEKTRUM ZASTOSOWAŃ SIP NA POTRZEBY GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
AutorMaria Wojtas
Strony41–52
Słowa kluczoweSIP, źródła informacji o gruntach, gospodarka nieruchomościami
StreszczeniePokaż streszczenie
SIP obejmuje proces pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych dotyczących obiektów o charakterze przestrzennym. SIP w wersji najprostszej, jak i w wersji najbardziej rozbudowanej umożliwia sprawne zarządzanie przestrzenią, wspomaga procesy decyzyjne i podnosi efektywność działania. Biorąc pod uwagę szerokie spektrum zastosowań SIP, zauważamy, że jest on wykorzystywany przez wiele branż. Są to: planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, kataster nieruchomości, infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna, gospodarka nieruchomościami, administracja i wiele innych dziedzin. Artykuł w pierwszej części przedstawia przegląd źródeł informacji o nieruchomościach, ich umiejscowienie w SIP. W dalszej części zaprezentowane zostanie spektrum zastosowań SIP na potrzeby gospodarki nieruchomościami na przykładzie systemu funkcjonującego w Zabrzu, który jest jednym z projektów z zakresu Społeczeństwa Informacyjnego, zrealizowanym w programie pn.: e-Zabrze Program budowy społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze.
Pokaż