Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 9 (2) 2010     ISSN: 1644-0741
Streszczenia
Wybierz numer

TytułADWENT METOD TELEDETEKCJI AKTYWNEJ DO MONITOROWANIA ZJAWISK PRZYRODNICZYCH
AutorKazimierz Bęcek
Strony3–20
Słowa kluczoweteledetekcja aktywna, SAR, InSAR, DInSAR, PolInSAR, RWR, radar
StreszczeniePokaż streszczenie
Ostatnie dwudziestolecie rozwoju technologii pozyskiwania danych o zjawiskach przyrodniczych można uznać za adwent metod teledetekcji aktywnej. Niezwykle spektakularnym wytworem tego okresu jest globalny numeryczny model pokrycia obszarów lądowych naszej planety, znany pod angielskim skrótem SRTM. SRTM powstał przy wykorzystaniu instrumentu zainstalowanego na pokładzie amerykańskiego wahadłowca Endeavour i z wykorzystaniem metody interferometrii radarowej. Metoda ta jest jedną z metod teledetekcji aktywnej, która bazuje na wykorzystaniu promieniowania mikrofalowego emitowanego i odbieranego przez satelitę. Pomiary mogą być dokonywane w każ- dych warunkach meteorologicznych i niezależnie od oświetlenia słonecznego. Powodzenie programu SRTM oraz unikalny charakter dostarczanych danych stały się poważnym czynnikiem stymulującym rozwój systemów teledetekcji aktywnej w krajach takich jak Japonia, Kanada, Niemcy, USA i Włochy. Mimo że w wielu sytuacjach metody teledetekcji aktywnej są nadal na etapie eksperymentów, już teraz można z całą pewnością stwierdzić, że obecnie orbitujące satelity takie jak ALOS PALSAR, TerraSAR-X, TanDEM-X, RADAR- SAT, ERS, ENVISAT-ASAR oraz szereg planowanych misji dostarczają i będą dostarczały cennych danych, pozwalających na uzupełniające, a czasami i nowe spojrzenie na zjawiska przyrodnicze. Ważąc powyższe, wydaje się pożytecznym dokonanie przeglądu najważniej- szych zagadnień i metod teledetekcji aktywnej. Jest to celem niniejszego opracowania.
Pokaż

TytułWYCENA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH PODSTAWĄ PRAC URZĄDZENIOWO-ROLNYCH
AutorEdward Sawiłow
Strony21–30
Słowa kluczowenieruchomość rolna, szacunek porównawczy gruntów, model, cechy rynkowe
StreszczeniePokaż streszczenie
Scalenie gruntów jest jednym z podstawowych zabiegów urządzeniowo-rolnych, kształtujących optymalną strukturę przestrzeni rolniczej. Głównym celem zabiegów urządzeniowo-rolnych jest poprawa warunków gospodarowania na wsi. Prawidłowe wykonanie prac scaleniowych wymaga przeprowadzenia wiarygodnego i obiektywnego szacunku porównawczego gruntów. W pracy zaproponowano wykorzystanie do określania szacunku porównawczego gruntów podejście porównawcze, z wykorzystaniem cen rynkowych nieruchomości rolnych, na obszarze objętym postępowaniem scaleniowym. Zastosowano dla realizacji postawionego celu jedną z metod analizy statystycznej rynku. W proponowanym modelu wielowymiarowej analizy porównawczej uwzględnione zostały cechy rynkowe różnicujące ceny transakcyjne nieruchomości rolnych.
Pokaż

TytułOCENA SKUTECZNOŚCI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
AutorKazimierz Zwirowicz
Strony31–42
Słowa kluczoweewidencja gruntów i budynków, skuteczność systemu, cechy diagnostyczne, model skuteczności, ocena skuteczności
StreszczeniePokaż streszczenie
Ewidencja gruntów i budynków powinna funkcjonować w zgodności z ustaleniami zawartymi w przepisach prawnych i technicznych, a jednocześnie spełniać oczekiwania otoczenia systemowego w zakresie realizacji zadań związanych z zaspokajaniem zapotrzebowania odbiorców indywidualnych i zbiorowych na dane ewidencyjne. Wyniki analizy zasad, uwarunkowań oraz okoliczności funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej na tle teorii efektywności systemów działania i zasady racjonalnego gospodarowania dowodzą, że do opisu tego systemu można wykorzystać sprawność, jedną z cech systemowych. Ogólnie sprawność systemu powinna wyrażać jego skuteczność oraz ekonomiczność. Z uwagi na stan badań nad sprawnością funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków w ogóle istnieje potrzeba opracowania metody oceny skuteczności tego systemu w danym miejscu i w danej chwili. Sytuacja ta wymaga zatem rozwiązania szeregu zadań badawczych, przede wszystkim sformułowania zestawu cech diagnostycznych, których stan decyduje o sposobie gromadzenia, udostępniania i doskonalenia danych ewidencyjnych oraz opisuje ich jakość i możliwości praktycznego wykorzystywania.
Pokaż