Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 8 (1) 2009     ISSN: 1644-0741
Streszczenia
Wybierz numer

TytułZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD KLASYFIKACJI OBIEKTÓW WIELOCECHOWYCH W ANALIZIE WARUNKÓW GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
AutorKatarzyna Galant
Strony3–17
Słowa kluczoweobiekt wielocechowy, metody obszarowe, środowisko przyrodnicze
StreszczeniePokaż streszczenie
Analizy środowiska przyrodniczego charakteryzuje wysoki stopień złożoności przedmiotu badań, niemierzalność wielu jego cech, różnorodność środowiska (jest ono jednocześnie ciągłe i dyskretne), niejednolitość jednostek odniesienia. W pracy proponuje się przyjęcie geometrycznych pól jako obiektów niosących informację o wybranych komponentach środowiska. Wielkość pól geometrycznych dostosowano do obszaru badań (woj. dolnośląskie) oraz możliwości prezentacji wyników w postaci modeli kartograficznych. Analizie poddano pięć cech: występowanie gleb słabych, wymiar fraktalny obliczony dla gleb słabych, erozję wodną, spadek terenu i wysokość nad poziomem morza. Czynniki te wyselekcjonowano spośród wielu charakterystyk środowiska przyrodniczego ze względu na ich związek z warunkami gospodarowania. Ponadto wśród cech znajduje się również charakterystyka, która mówi o geometrii i strukturze przestrzennej badanych zjawisk – wymiar pudełkowy. Klasyfikację obiektów przeprowadzono wybranymi metodami obszarowymi, a wyniki prezentowane są w postaci modeli kartograficznych, które dodatkowo mogą posłużyć jako tło do prezentacji innych zjawisk przyrodniczych lub wskaźników je charakteryzujących.
Pokaż

TytułOCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA
AutorMarek Trojanowicz
Strony19–30
Słowa kluczoweglobalne modele geopotencjału EGM96 i EGM08
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy podjęto próbę oceny dokładności dwóch ogólnie dostępnych globalnych modeli geopotencjału, tj. EGM96 i EGM08. Dokładność tych modeli badano w odniesieniu do rejonu Dolnego Śląska, przy czym analizowano wartości zakłóceń grawimetrycznych oraz anomalii wysokości. Do porównań wykorzystano dane pomiarowe w postaci 92546 punktów grawimetrycznych oraz 29 punktów sieci POLREF. Przeprowadzone analizy potwierdziły znacznie większą dokładność modelu EGM08. Odchylenie standardowe różnic satelitarno/niwelacyjnych anomalii wysokości oraz wyznaczonych z analizowanych modeli globalnych wyniosły odpowiednio ± 16 cm dla modelu EGM96 oraz ± 2,8 dla modelu EGM08.
Pokaż

TytułDANE NIWELACYJNE W BADANIU PIONOWYCH RUCHÓW SKORUPY ZIEMSKIEJ NA OBSZARZE POLSKI
AutorKamil Kowalczyk
Strony31–43
Słowa kluczoweniwelacja precyzyjna, ruchy pionowe
StreszczeniePokaż streszczenie
Prace nad badaniem ruchów pionowych skorupy ziemskiej na obszarze Polski wyznaczonych z danych niwelacyjnych trwają od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Do tej pory powstały dwie mapy takich ruchów: w 1985 i 2006 roku. Obecnie informacje o ruchach pionowych powierzchni skorupy ziemskiej nabierają dużego znaczenia w świetle budowy kinematycznego układu wysokościowego. W opracowaniu podjęto tematykę pozyskania danych geodezyjnych (niwelacyjnych), które umożliwiłyby rozpoczęcie prac nad kinematycznym wyznaczeniem ruchów pionowych skorupy ziemskiej na obszarze Polski. Badany materiał niwelacyjny to dane z czterech ostatnich kampanii niwelacyjnych przeprowadzonych w latach: 1926–1937, 1953–1955, 1974–1982, 1997–2003. Sprawdzono także możliwość pozyskania informacji o ruchach pionowych z mapy ruchów pionowych z roku 1985.
Pokaż

TytułWOJEWÓDZKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
AutorMałgorzata Akińcza, Teresa Dzikowska
Strony45–51
Słowa kluczoweregionalne bazy SIP, rozwój obszarów wiejskich, plany urządzenioworolne
StreszczeniePokaż streszczenie
Prace planistyczne z zakresu projektowania zmian w organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej opierają się na analizie uwarunkowań przestrzennych, społecznych, gospodarczych i ekologicznych, czyli tych, które są zasadniczym przedmiotem opracowań urządzenioworolnych. Istotą inwentaryzacji jest zebranie informacji, których źródłem są istniejące opracowania kartograficzne, bazy danych przestrzennych oraz opracowania planów nadrzędnych. Uzupełnieniem tej inwentaryzacji są informacje pozyskane w sposób bezpośredni w drodze ankietyzacji wybranych osób oraz wywiadu terenowego. W województwie dolnośląskim przyjęta została zasada uzupełniania bazy danych Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej o wszystkie te dane, które zostały zebrane i opracowane w planach urządzenioworolnych oraz założeniach do projektów scalenia gruntów. Jest to korzystne z punktu widzenia realizacji zadań marszałka województwa, który odpowiedzialny jest za koordynację prac urządzenioworolnych i monitorowanie zmian w strukturze agrarnej.
Pokaż