Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 6 (3) 2007     ISSN: 1644-0741
Streszczenia
Wybierz numer

TytułPAŃSTWOWA I PRYWATNA DZIAŁALNOŚĆ KARTOGRAFICZNA NA ŁOTWIE
AutorJanis Strauhmanis
Strony5–7
Słowa kluczowekartografia łotewska, mapy topograficzne, firmy prywatne
StreszczeniePokaż streszczenie
Po odzyskaniu niepodległości na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku kartografia łotewska zaczęła rozwijać się niezależnie. Artykuł opisuje w skróconej formie obecną strukturę łotewskiej kartografii państwowej i prywatnej. Opisane są także pierwsze prace nad łotewską mapą topograficzną, podane rodzaje oraz sposoby dystrybucji map i danych kartograficznych, opisano problemy zakłócające prace kartograficzne. Podano również obecnie używane metody prezentacji informacji kartograficznych, sposoby pozyskiwania i udostępniania danych, bazy danych, opisano państwową i prywatną działalność kartograficzną oraz realizowane projekty kartograficzne.
Pokaż

TytułPAŃSTWOWA I PRYWATNA DZIAŁALNOŚĆ KARTOGRAFICZNA W REPUBLICE CZESKIEJ
AutorMiroslav Mikšovský
Strony9–14
Słowa kluczowekartografia czeska, numeryczne bazy danych, mapy katastralne, przedstawienia kartograficzne, mapy w Internecie.
StreszczeniePokaż streszczenie
Artykuł zawiera informacje na temat współczesnej działalności kartograficznej w sektorze państwowym i prywatnym na terenie Republiki Czeskiej. Przedmiotem opisu są obecnie stosowane i wykorzystywane metody przedstawień kartograficznych, używane bazy danych, strony internetowe udostępniające informacje kartograficzne, także w dostępie on-line, realizowane projekty kartograficzne i inne usługi związane z udostępnianiem oraz korzystaniem z map, a także informacji zawartych w różnych bazach danych.
Pokaż

TytułPRAWO AUTORSKIE W KARTOGRAFII W ROSJI
AutorNikolay N. Komedchikov
Strony15–18
Słowa kluczoweprawo autorskie, dzieło kartograficzne, Roskartografia
StreszczeniePokaż streszczenie
Artykuł omawia zagadnienia związane z prawem autorskim w Rosji, a szczególnie koncentruje się na prawie autorskim w kartografii. Podano prawa, ustawy i artykuły dotyczące praw autorskich w ogólności oraz szczegółowo omówiono te, które dotyczą dzieł kartograficznych. W artykule zamieszczone są fragmenty instrukcji, zasad, reguł i regulacji prawnych dotyczących prawa autorskiego odnoszącego się do dzieł kartograficznych.
Pokaż

TytułKARTOGRAFIA ATLASOWA W ROSJI W LATACH 2002-2006
AutorAlexander Khropov, Nikolay N. Komedchikov
Strony19–25
Słowa kluczoweRussian cartography, Russian atlases, cartographic market
StreszczeniePokaż streszczenie
W ostatnich 5 latach w Rosji opublikowano ponad 100 różnych atlasów geograficznych. W artykule podano przyczyny tak wielkiego boomu wydawniczego – przytoczono fakty, tematy, zamierzenia i nowe trendy w kartografii atlasowej. Przedstawiono również kilkanaście przykładów atlasów ogólnogeograficznych, atlasów tematycznych i branżowych, podano ich ocenę jakościową i opisano uznanie zdobyte na forach krajowych i międzynarodowych.
Pokaż

TytułOPRACOWANIE METODYKI WIZUALIZACJI BAZY DANYCH VMAP L2 W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH NARZĘDZIOWYCH SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ
AutorJoanna Bac-Bronowicz, Tomasz Berus, Paweł J. Kowalski, Robert Olszewski
Strony27–40
Słowa kluczoweinfrastruktura danych przestrzennych (SDI), systemy informacji geograficznej (GIS), wizualizacja kartograficzna, baza danych topograficznych, VMap L2, mapa topograficzna
StreszczeniePokaż streszczenie
Nadrzędnym celem opracowania uniwersalnych metod wizualizacji danych VMap było uzyskanie czytelnej, zrozumiałej kompozycji kartograficznej, którą użytkownik mógłby odtworzyć na dowolnym fragmencie bazy danych Vmap L2 w strukturze użytkowej niezależnie od oprogramowania, jakiego używa. Zakładając, że głównym odbiorcą produktu będą firmy geodezyjne i kartograficzne, wybrano trzy najpopularniejsze programy wiodących na rynku geoinformacji producentów: ArcGIS firmy ESRI, GeoMedia firmy Intergraph i MapInfo Professional. Przyjęto szereg założeń wstępnych, które miały stanowić o uniwersalności i funkcjonalności zaproponowanych rozwiązań. Ostateczna prezentacja kartograficzna powinna spełniać warunek czytelności, jednoznaczności i wymierności zarówno na ekranie, jak i na szybkich wydrukach z systemu. Opracowane sposoby wizualizacji pozwolą na upowszechnienie i szersze wykorzystanie danych VMap L2 w środowisku programów typu GIS.
Pokaż

TytułMOŻLIWOŚCI INTEGRACJI BAZ MGŚP, VMAP_L2+ I TBD W KONTEKŚCIE TWORZENIA DANYCH REFERENCYJNYCH DLA KRAJOWEJ INFRASTRUKTURY DANYCH PRZESTRZENNYCH
AutorJacek Chełmiński, Maciej Rossa, Małgorzata Sikorska-Maykowska
Strony41–51
Słowa kluczoweinfrastruktura danych przestrzennych, referencyjne dane przestrzenne, VMap, TBD, Mapa geośrodowiskowa Polski w skali l :50 000, Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali l :50 000
StreszczeniePokaż streszczenie
Wraz z wejściem w życie w dn. 15.05.2007 r. Dyrektywy INSPIRE dotyczącej utworzenia europejskiej infrastruktury danych przestrzennych (ESDI – European Spatial Data Infrastructure) przed polską służbą geodezyjną stają nowe cele i wyzwania. Jednym z istotniejszych i pierwszoplanowych zadań jest opracowanie i zharmonizowanie zestawu referencyjnych danych topograficznych dla Polski. Dotychczasowa sytuacja wynikająca z braku odpowiednich topograficznych danych referencyjnych spowodowała, że Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) wytworzył własne dane przestrzenne niezbędne do prowadzenia działalności statutowej. Opracował własne standardy i definicje obiektów związanych z informacją przestrzenną. Dane topograficzne zgromadzone w PIG mają stosunkowo wysoką jakość i dokładność dzięki pracom terenowym prowadzonym przez geologów kartujących, umożliwiającym ich weryfikację w terenie. Niniejsza praca dotyczy, przeprowadzonej przez Zesół PIG, szczegółowej analizy porównawczej wybranych baz danych PIG – Mapa geośrodowiskowa Polski w skali l :50 000 (MGśP) i Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50 000 (MGGP) z bazami TBD i VMap_L2+ (VMapL2 tzw. drugiej edycji) oraz oceny możliwości ich integracji w ramach przyszłej Wielorozdzielczej Bazie Danych Topograficznych (WBDT). Działania Zespołu PIG związane są z realizacją zadania w ramach graniu celowego KBN nr 6T 12 2005C/06552 pt. „Metodyka i procedury integracji, wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystania do budowy baz danych tematycznych".
Pokaż