Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 1 (1-2) 2002     ISSN: 1644-0741
Streszczenia
Wybierz numer

TytułGOSPODARKA PRZESTRZENNA JAKO DZIEDZINA WIEDZY I PRAKTYKI KSZTAŁTUJĄCA ŁAD PRZESTRZENNY
AutorRyszard Cymerman, Barbara Grządka, Luiza Tyszko
Strony5–15
Słowa kluczowegospodarka przestrzenna, przestrzeń, ład przestrzenny, rozwój zrównoważony, osiągnięcia gospodarki przestrzennej.
StreszczeniePokaż streszczenie
Artykuł ten jest próbą oceny dotychczasowego dorobku w zakresie gospodarki przestrzennej. Omówione w nim zostały podstawowe pojęcia dotyczące gospodarki przestrzennej tj.: przestrzeń, ład przestrzenny, rozwój zrównoważony. Zestawiono również główne osiągnięcia gospodarki przestrzennej do których zalicza się: nowy kierunek kształcenia, definicja gospodarki przestrzennej, dorobek literatury, rozwój prawa, uwypuklenie roli społeczeństwa, myślenie ekologiczne, zainteresowanie obszarami wiejskimi, wypracowanie i weryfikacja systemu instrumentów i form realizacji celów gospodarki przestrzennej, uwzględnienie skutków ekonomicznych ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Pokaż

TytułGOSPODARKA PRZESTRZENNA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA I JEJ ZWIĄZKI Z ZARZĄDZANIEM
AutorAndrzej Muczyński
Strony17–31
Słowa kluczowe gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu, strategia rozwoju gminy.
StreszczeniePokaż streszczenie
Przedstawiono charakterystykę powiązań występujących między gospodarką przestrzenną a zarządzaniem, jako samodzielnymi dyscyplinami naukowymi. Zidentyfikowane związki pomiędzy wskazanymi naukami poprzedzono wyjaśnieniem istoty każdej z tych dyscyplin z uwzględnieniem stosowanych podejść badawczych. Szczególnie dużo uwagi poświęcono powiązaniom występującym w badaniach realizowanych na szczeblu gminy. Podkreślono funkcję strategii rozwoju gminy, jako modelu kształtowania rozwoju zrównoważonego. Model ten koordynuje i integruje rozwój społeczno-gospodarczy z zagospodarowaniem przestrzeni gminy.
Pokaż

TytułIDENTYFIKACJA I OCENA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU AGROTURYSTYKI NA DOLNYM ŚLĄSKU (Praca doktorska wykonana w Katedrze Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Zofii Więckowicz)
AutorMaria Hełdak
Strony33–65
Słowa kluczoweagroturystyka, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, atrakcyjność agroturysytczna przestrzeni, polityka przestrzenna.
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem pracy była identyfikacja i ocena uwarunkowań rozwoju agroturystyki na obszarze województwa dolnośląskiego, a także analiza możliwości aktywizacji polskiej wsi przez rozwój wypoczynku w gospodarstwach rolnych oraz próba wskazania czynników i mechanizmów zwiększających szanse rozwoju agroturystyki. Badaniami objęto uwarunkowania wewnętrzne (silne i słabe strony regiony) i zewnętrzne (szanse i zagrożenia) oraz planowanie regionalne i miejscowe traktowane jako instrument rozwoju agroturystyki. Waloryzację województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem miast wydzielonych, rozwoju agroturystyki przeprowadzono metodą punktową. Analizę uwarunkowań wewnętrznych zakończono odrębną oceną zasobów środowiska przyrodniczo – antropogenicznego i zasobów ekonomiczno – społecznych. Na tej podstawie wskazano 65 gmin w woj. dolnośląskim predysponowanych do rozwoju agroturystyki. Wśród uwarunkowań zewnętrznych największy wpływ na rozwój agroturystyki przypisano sytuacji gospodarczej kraju i uwarunkowaniom prawnym. W celu rozwoju i popularyzacji wypoczynku agroturystycznego należy nadal doskonalić i różnicować ofertę usług, poszukiwać dróg ożywienia gospodarczego gmin, przystosowywać obszar do potrzeb turystów oraz konsekwentnie realizować politykę przestrzenną zapisaną w dokumentach planistycznych.
Pokaż

TytułCENA W TURYSTYCE WIEJSKIEJ JAKO STYMULANTA AKTYWIZACJI I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
AutorJerzy Oleszek
Strony67–77
Słowa kluczoweaktywizacja wsi, turystyka wiejska, marketing regionu.
StreszczeniePokaż streszczenie
Cena jest niewątpliwie miernikiem wartości produktu. Jej wartość musi jednak zapewniać możliwość zakupu. W turystyce wiejskiej jest to bardzo złożony i skomplikowany problem. Wartość produktu tworzą bowiem: wartość środowiska naturalnego, wartość atrakcyjności turystycznej obszaru oraz wartość usługi (np. zakres usługi, standard obiektu, osobowość gospodarza i inne). Jednocześnie dla zintensyfikowania rozwoju turystyki wiejskiej, a w tym także i agroturystyki, właściwą rolę odgrywają także parametry wymierne. Powstaje problem: jakie stosować rozwiązania, by przy minimalnych kosztach cena za usługę miała wyraźną i jednoznaczną funkcję motywacyjną do korzystania z produktu. Jego rozwiązanie osiągnięto przez wykorzystanie procedur symulacyjnych dla różnych poziomów korzystania z usługi. Określono: interakcje cena a przychód, zakres dla wyboru wartości ceny przy relatywnych wartościach przychodu oraz mechanizm realizacji rabatu cenowego, tj. niższe ceny za usługę przy zwiększeniu poziomu frekwencji. Wyniki wskazują, że elementem stymulującym przychód jest przede wszystkim frekwencja korzystania z usługi, a w dalszej kolejności – wartość ceny produktu.
Pokaż

TytułANALIZA STATYSTYSTYCZNA KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W LATACH 1996 - 1999
AutorAgnieszka Bitner, Marek Ptak
Strony79–87
Słowa kluczowenieruchomość gruntowa, trend, struktura transakcji, dynamika rynku.
StreszczeniePokaż streszczenie
Artykuł przedstawia analizę statystyczną wybranych własności krakowskiego rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych. Badaniami objęto 6500 transakcji z okresu od stycznia 1996 do grudnia 1999 roku. Dokonano wstępnej analizy struktury transakcji ze względu na przeznaczenie. Wyznaczono trend wzrostu cen dla gruntów przeznaczonych pod niskie budownictwo mieszkaniowe. Analiza trendu pokazała, że rynek znajdował się wówczas w fazie rozwoju.
Pokaż

TytułZASADY MODELOWANIA WYDZIELENIA CENY GRUNTU Z CENY CAŁEJ NIERUCHOMOŚCI W WYCENIE MASOWEJ
AutorRadosław Wiśniewski
Strony89–100
Słowa kluczowewydzielenie ceny gruntu, modele rozdzielenia, modele regresji wielokrotnej.
StreszczeniePokaż streszczenie
Przedmiotem badań było zestawienie oraz ocena zastosowania modeli wydzielenia ceny gruntu z ceny całej nieruchomości. Problem rozdzielenia cen zrealizowano przez zastosowanie metod uproszczonych oraz modeli regresji wielokrotnej. Modelowanie wydzielenia ceny gruntu jest procesem ważnym w świetle procesów wyceny masowej. Uzyskane wyniki pozwalają z dokładnością ok. 15% wydzielać ceny gruntu z cen całych nieruchomości.
Pokaż

TytułZASADY OKREŚLANIA WIELKOŚCI POWIERZCHNI GRUNTU NIEZBĘDNEGO DO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH
AutorSebastian Banaszek
Strony101–111
Słowa kluczowenieruchomość, nieruchomość ułomna, powierzchnia działki, minimalna powierzchnia działki.
StreszczeniePokaż streszczenie
Przedmiotem badań były nieruchomości ułomne powstałe w wyniku procesu prywatyzacji zasobów mieszkaniowych Skarbu Państwa i gmin. Badania wykonane na terenie dwóch obrębów ewidencyjnych Olsztyna wykazały, że 85% nieruchomości na badanym obszarze jest nieruchomościami ułomnymi. Dalsze badania wykazały, że trudne jest całkowite wyeliminowanie tego zjawiska. Możliwa jest jednak znaczna jego redukcja, co w sposób korzystny wpłynie na funkcjonalność i samowystarczalność zarówno pojedynczych nieruchomości, jak i całego badanego obszaru.
Pokaż

TytułLASY W PRZESTRZENI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
AutorJadwiga Michalczyk
Strony113–125
Słowa kluczowelesistość, województwo lubelskie, metoda względnych odchyleń, kartogram
StreszczeniePokaż streszczenie
Poznanie lesistości staje się pierwszoplanowe przy podejmowaniu działań społeczno-gospodarczych w kontekście strategii trwałego rozwoju. W czasie, gdy w kraju powstały i nadal są kształtowane podstawy nowej samorządności regionalnej, podjęto próbę statystyczno-kartograficznej oceny lesistości województwa lubelskiego. Analizy dokonano na podstawie danych statystycznych. Stosując założenia metody względnych odchyleń, oceniono lesistość gmin województwa lubelskiego na tle średniej w województwie i w kraju oraz zbadano dynamikę lesistości w okresie 1995-2001. Wyniki przedstawiono w formie kartogramów powierzchniowych. Drugorzędnym celem artykułu jest nowe spojrzenie na starą metodę powstałą w odmiennych warunkach przetwarzania informacji i ukazanie możliwości przedstawiania wyników w nowej formie jako bliźniacze mapy komplementarne, z których jedna przedstawia obszary “uprzywilejowane”, druga zaś obszary “upośledzone” z punktu widzenia badanego zjawiska.
Pokaż

TytułZAZIELENIENIE DZIAŁKI SIEDLISKOWEJ - PRZYJĘCIE MODELU DZIAŁKI ORAZ STUDIUM PROJEKTOWE
AutorTomasz Malczyk
Strony127–134
Słowa kluczowewieś, działka siedliskowa, tereny zieleni, projektowanie zieleni
StreszczeniePokaż streszczenie
Zmieniające się warunki zabudowy oraz pogarszające się warunki środowiskowe sprawiają, że na zazielenienie osiedli wiejskich należy spojrzeć bardziej rygorystycznie. Dotyczy to najbardziej wsi podmiejskich niejednokrotnie usytuowanych wzdłuż dróg obciążonych wzmożonym ruchem samochodowym. Małe działki budowlane oraz duża gęstość zabudowy sprawiają, że brakuje miejsca na zieleń, szczególnie wysoką. Na działce siedliskowej należy zapewnić m.in. warunki dobrego nasłonecznienia, przewietrzania i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i hałasem.
Pokaż

TytułROZWÓJ SIECI WIELKOPRZESTRZENNYCH OBIEKTÓW HANDLOWYCH ASPEKCIE RACJONALNEJ POLITYKI REGIONALNEJ
AutorAnna Elżbieta
Strony135–145
Słowa kluczowegospodarowanie przestrzenią, rozwój wielkoprzestrzennych obiektów handlowych, metoda ankietowa, prognozy.
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono tendencje rozwojowe w kraju sieci nowoczesnych obiektów handlowych, w szczególności hipermarketów jak również zanalizowano ich rozwój na obszarze Olsztyna na podstawie badań ankietowych. Wyniki badań mogą posłużyć sprecyzowaniu potrzeb, jakie wiążą się z prowadzeniem racjonalnej polityki przestrzennej na obszarze miasta i regionu.
Pokaż

TytułWYBRANE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY W PARKACH DWORSKICH
AutorZuzanna Borcz, Monika Czechowicz
Strony147–157
Słowa kluczowewieś, park dworski, mała architektura ogrodowa.
StreszczeniePokaż streszczenie
Na przestrzeni dziejów parki ulegały zmianom. Od starożytnych ogrodów władców, przez średniowieczne ogrody i wirydarze klasztorne do wspaniałych założeń parkowych renesansu i baroku. Nowe podejście do sztuki ogrodowej zaznacza się w formie ogrodów romantycznych i krajobrazowych. W parkach i ogrodach często występowały elementy małej architektury, jak sarkofagi, mostki, altany i pomniki. Przy rewaloryzacji parku wymagają one specjalnej uwagi, gdyż zdobią park i świadczą o epoce, w której powstały. Na Dolnym Śląsku we wsiach występowały często parki dworskie. W badanych gminach: Długołęka, Prusice i Sobótka, 45,5% wsi miało parki. Obecnie wiele z nich jest zniszczonych, jednak część może być rewaloryzowana, łącznie z drobnymi formami architektonicznymi. Jako przykład przedstawiono takie elementy małej architektury, jak: sarkofag, altanę oraz rzeźby tradycyjne i nowoczesne.
Pokaż