Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 6 (2) 2007     ISSN: 1644-0741
Streszczenia
Wybierz numer

TytułDOŚWIADCZENIA KOMPLEKSOWEGO KARTOWANIA GÓR WYSOKICH NA PRZYKŁADZIE KAUKAZU WIELKIEGO
AutorDolores Asoyan, Elena Belonovskaya, Elena Beryoza, Margarita Chernavskaya, Valeria Popova
Strony3–11
Słowa kluczowekartowanie tematyczne, teledetekcja, technologie GIS, czynniki geologiczne i geomorfologiczne, warunki klimatyczne, roślinność piętra alpejskiego
StreszczeniePokaż streszczenie
Artykuł opisuje nowatorskie, kompleksowe metody kartowania tematycznego, mającego na celu określenie wpływu czynników geologicznych, geomorfologicznych oraz klimatycznych na rozkład przestrzenny zbiorowisk roślinnych w piętrze alpejskim Kaukazu Wielkiego. Połączenie metod i technik teledetekcyjnych z technologią GIS jest szczególnie efektywne do kompleksowego badania oraz kartowania rejonów trudno dostępnych dla człowieka.
Pokaż

TytułOBECNA SYTUACJA KARTOGRAFII NA WĘGRZECH
AutorJosé Jesús Reyes Nunez, László Zentai
Strony13–26
Słowa kluczowekartografia węgierska, organizacje krajowe i międzynarodowe, produkcja map, edukacja kartograficzna, zbiory map
StreszczeniePokaż streszczenie
Począwszy od 1989 roku kartografia węgierska staje się coraz bardziej urozmaicona oraz podlega znaczącym, ciągłym zmianom. Artykuł jest próbą nakreślenia ogólnych zarysów obecnej struktury węgierskiego społeczeństwa kartograficznego – od kartografii państwowej po różnorodną działalność prywatnych firm kartograficznych. Przedstawieniem wszystkich sektorów związanych z tym polem działalności mogą być zainteresowane organizacje narodowe, reprezentujące kartografię węgierską na forum międzynarodowym, czasopisma periodyczne, szkoły wyższe zajmujące się edukacją kartograficzną oraz instytucje gromadzące najbardziej wartoś-ciowe, ogólnodostępne krajowe zbiory map.
Pokaż

TytułOPRACOWANIE METOD MODYFIKACJI STRUKTURY BAZY DANYCH VMAP L2
AutorJoanna Bac-Bronowicz, Paweł J. Kowalski, Arkadiusz Kołodziej, Robert Olszewski
Strony27–37
Słowa kluczoweinfrastruktura danych przestrzennych (SDI), systemy informacji geograficznej (GIS), baza danych topograficznych, VMap L2
StreszczeniePokaż streszczenie
W państwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym znajdują się następujące bazy danych przestrzennych: Baza Danych Ogólnogeograficznych, VMap L2, Vmap L3 oraz Baza Danych Topograficznych. Tylko jedna z tych baz – VMap L2 może obecnie odgrywać rolę bazy referencyjnej, ponieważ jest opracowana dla obszaru całego kraju, a ponadto zakres i szczegółowość treści odpowiada klasycznej mapie topograficznej. Jednak praktyczne wykorzystanie danych cyfrowych VMap jest ograniczone ze względu na skomplikowaną strukturę (224 klasy obiektów pogrupowanych w 8 kategorii) oraz brak mechanizmów automatycznej wizualizacji kartograficznej. W artykule przedstawiono propozycję uproszczenia struktury bazy danych VMap L2 dla celów analiz i wizualizacji kartograficznej. Opisano 3 podstawowe metody integracji danych. Przeprowadzone z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej eksperymenty umożliwiły wybór jednej z metod: integracji wg kryterium podobieństwa z zachowaniem unikalnych typów geometrycznych. Chociaż baza VMap L2 w strukturze użytkowej nie pozbawiona jest pewnych wad, to spełnia postawione na wstępie założenia.
Pokaż

TytułZAKRES INFORMACYJNY BAZ DANYCH TOPOGRAFICZNYCH W EUROPIE
AutorJoanna Bac-Bronowicz, Elżbieta Bielecka, Dariusz Dukaczewski
Strony39–48
Słowa kluczowetopografia, bazy danych topograficznych, obiekt topograficzny
StreszczeniePokaż streszczenie
Potrzeby gospodarcze wielu krajów Europy, a także ciągle rosnące możliwości i malejące koszty wykorzystania technologii informatycznych przyczyniły się w latach 80. XX w. do zmiany koncepcji gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji o terenie. W wielu krajach decyzji tworzenia baz danych topograficznych towarzyszyła znaczna redukcja zakresu treści w stosunku do tego, jaki był przedstawiany na mapach topograficznych. W Polsce przyjęto, że w Bazie Danych Topograficznych (TBD) będą gromadzone dane opisujące wszystkie elementy treści cywilnej mapy topograficznej w skali 1:10 000. Wybrano więc rozwiązanie dość kosztowne, czego efektem jest wciąż niewielkie pokrycie kraju cyfrowymi danymi topograficznymi. Celem niniejszego opracowania było porównanie zakresu tematycznego baz danych topograficznych o szczegółowości 1:10 000 w krajach europejskich z zakresem tematycznym TBD i stwierdzenie, czy rzeczywiście w TBD jest gromadzonych zbyt dużo danych. Analiza została wykonana dla 13 baz danych topograficznych: belgijskiej, brytyjskiej, czeskiej, duńskiej, fińskiej, francuskiej, litewskiej, niderlandzkiej, niemieckiej, norweskiej, słowackiej, słoweńskiej i szwedzkiej.
Pokaż