Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 5 (1-2) 2006     ISSN: 1644-0741
Streszczenia
Wybierz numer

TytułREALIZACJA OPERATORA ODSUNIĘCIA KARTOGRAFICZNEGO ZA POMOCĄ AKTYWNYCH FUNKCJI SKLEJANYCH – TEST METODY
AutorAndrzej Borkowski, Radosław Lipski
Strony3–15
Słowa kluczowegeneralizacja kartograficzna, operator odsunięcia, aktywne funkcje sklejane
StreszczeniePokaż streszczenie
Jednym z operatorów graficznej generalizacji kartograficznej jest operator odsunięcia, wykorzystywany do rozwiązywania na mapie sytuacji konfliktowych, w których obiekty nie są dostatecznie rozróżnialne bądź zachodzą na siebie. Konflikty te można rozwiązać w oparciu o zasadę minimalizacji energii, na której bazują aktywne modele krzywych. W pracy przedstawiono sposób implementacji operatora odsunięcia za pomocą algorytmu snakes. Oceny jakościowej i ilościowej rezultatów dokonano z wykorzystaniem istniejących map topograficznych. Określono różnice w położeniu i kształcie geometrycznym obiektów względem ich odpowiedników na mapach topograficznych.
Pokaż

TytułOcena oddziaływania autostrady na organizację rolniczej przestrzeni produkcyjnej
AutorTeresa Dzikowska
Strony17–38
Słowa kluczoweprace urządzeniowo-rolne, oddziaływanie przestrzenne i gospodarcze autostrad na otoczenie, sposób lokalizacji autostrady, przestrzenna organizacja gospodarstw rolnych
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem głównym pracy było zbadanie wpływu autostrady na organizację rolniczej przestrzeni produkcyjnej w przypadkach modernizacji autostrady i jej nowej lokalizacji. Pozostałe cele to zestawienie ekonomicznych mierników służących szacowaniu wielkości odszkodowań z tytułu niekorzystnych zmian w gospodarstwie rolnym oraz określenie zapotrzebowania na prace urządzeniowo-rolne. Badania przeprowadzono w 3 wybranych gminach (województwo opolskie i lubuskie) na trzech poziomach szczegółowości – dla gminy, obrębu ewidencyjnego oraz dla każdego gospodarstwa „dotkniętego” lokalizacją autostrady. W analizach zastosowano metody opisowe, graficzne, porównawcze i ekonomiczne. Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują na grupy przestrzennych i gospodarczych oddziaływań autostrady, które występują zawsze, losowo albo ulegają szczególnie niekorzystnemu nasileniu w przypadku nowej lokalizacji autostrady. Praca jest propozycją analizy struktur przestrzennych i gospodarczych rolniczej przestrzeni produkcyjnej w wybranych gminach dla dwóch dominujących sposobów lokalizacji autostrad w Polsce. Dodatkowe zróżnicowanie gmin pod względem lesistości, struktury władania oraz układu pól rolniczych pozwoliło na porównawcze zestawienie wyników wraz z propozycją prac urządzeniowo-rolnych, pozwalających zredukować negatywny wpływ autostrady. Wyniki te można wykorzystać w procesie wstępnego określania wpływu inwestycji liniowych na podobne obiekty powierzchniowe. Przyjęta metodyka może stanowić podstawę szacowania odszkodowań dla rolników z tytułu uszczerbku spowodowanego lokalizacją autostrady.
Pokaż

TytułCharakterystyka szachownicy zewnętrznej dla potrzeb przeprowadzenia postępowania scaleniowego na przykładzie gminy Cieszków
AutorMałgorzata Akińcza, Teresa Dzikowska
Strony39–46
Słowa kluczoweróżniczanie, grunty różniczan, zewnętrzna szachownica gruntów, scalenie gruntów
StreszczeniePokaż streszczenie
Problem różniczan i gruntów różniczan ma zasadnicze znaczenie w charakterystyce szachownicy gruntów. Jest on postrzegany jako niekorzystny układ własności, który powoduje wzrost kosztów transportu rolniczego, a więc obniżenie opłacalności produkcji rolnej. Na obszarze województwa dolnośląskiego ten problem nie występował, a pojawił się w ostatnim 10-leciu XX wieku. Artykuł zawiera analizę opisową zewnętrznej szachownicy gruntów w gminie Cieszków. Poza tym podjęto próbę określenia oddziaływania tego zjawiska na społeczność lokalnych rolników.
Pokaż

TytułPRZYKŁADY KONSTRUKCJI PRZYRZĄDÓW DO POMIARÓW POCHYLENIA SŁUPÓW OBSERWACYJNYCH (KLINOMETRÓW)
AutorKazimierz Ćmielewski, Olgierd Jamroz, Krzysztof Kowalski
Strony47–56
Słowa kluczowepomiary pochylenia, ruchy własne, klinometry, technologia światłowodowa i laserowa
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono warianty przyrządów służących do pomiarów pochylenia słupów obserwacyjnych. Zaprezentowane przykładowe konstrukcje przyrządów pomysłu autorów umożliwić mogą wyznaczanie kątowego i liniowego pochylenia słupów obserwacyjnych w sieciach geodynamicznych zlokalizowanych w Sudetach. Pozwala to na oszacowanie wielkości występujących ruchów własnych słupów i ich uwzględnienie w innych rodzajach pomiarów.
Pokaż

TytułPróba określenia obszaru całkowania anomalii grawimetrycznych w zagadnieniu interpolacji quasi-geoidy
AutorKrzysztof Karsznia, Marek Trojanowicz
Strony57–68
Słowa kluczoweinterpolacja wysokości quasi-geoidy
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy podjęto próbę oszacowania wielkości obszaru całkowania anomalii grawimetrycznych wykorzystywanych jako dane uzupełniające w zagadnieniu interpolacji quasi-geoidy. Prace obliczeniowe oparto o dane grawimetryczne z obszaru Polski. Rozpatrywane były dwa warianty użycia danych grawimetrycznych – z wykorzystaniem globalnego modelu geopotencjału (EGM96) oraz bez wykorzystania tego modelu. W wyniku prac wykazano dużą rolę globalnego modelu geopotencjału w ograniczeniu obszaru całkowania anomalii grawimetrycznych. Ustalono także tzw. „promienie obcięcia” dla danych z obszaru testowego.
Pokaż

TytułZASTOSOWANIE TECHNIKI POWTARZALNYCH POMIARÓW GPS DO WYZNACZENIA QUASIGEOIDY
AutorOtakar Švábenský, Josef Weigel
Strony69–76
Słowa kluczowepomiary pionowe, GPS, quasigeoida
StreszczeniePokaż streszczenie
Obecnie wyznaczanie wysokości za pomocą GPS jest uważane za alternatywę dla klasycznych, naziemnych metod pomiarów wysokości. Bazując na analizach dokładności długoterminowych pomiarów sieci testowej i innych lokalnych została zaprojektowana i przetestowana optymalna technologia pomiarowa służąca wyznaczeniu różnic wysokości przy pomocy GPS. Przedstawiono również plan skróconego czasu pomiaru, który może zastąpić długie sesje pomiarowe wpływając w minimalnym stopniu na dokładność wyników, co zostało pokazane na praktycznych przykładach. Technologia ta została z powodzeniem zastosowana do wyznaczenia części quasigeoidy o długości 100 km rozciągającej się wzdłuż linii niwelacyjnych I rzędu w południowo-wschodniej Morawie. Ponadto została ona również przetestowana w długoterminowych pomiarach geodynamicznych obszarów górskich.
Pokaż

TytułZASTOSOWANIE MODUŁÓW PROGRAMOWYCH GGMATLAB DO WIZUALIZACJI I ANALIZ WYNIKÓW OPRACOWANIA SIECI GPS ZA POMOCĄ BERNESE GPS SORTWARE
AutorMarcin Zając
Strony77–85
Słowa kluczowewizualizacja prędkości, modele trendu ruchu, konwersja danych
StreszczeniePokaż streszczenie
Pliki wynikowe programu Bernese GPS Software z obliczeń z wielu epok pomiarowych GPS zawierają parametry ruchu oraz ich dokładności. Moduły GGMatlab, napisane dla środowiska GAMIT/GLOBK (MiT), mają możliwość wizualizacji ruchu oraz analizy trendu. Praca ta prezentuje możliwości wykorzystania modułów GGMatlab dla wyników uzyskanych ze środowiska Bernese. Przedstawiono także algorytm konwersji danych oraz przytoczono przykłady opracowania danych.
Pokaż