Acta Scientiarum Polonorum

Scientific paper founded in 2001 year by Polish agricultural universities

| Informations | Reviewers | Advisory Council | Scientific Councils | Publisher’s addresses | Papers | Editorial requirements | Exemplary paper | Publication conditions | Reviewing procedure | Subscription | Abstracts | Search | Statistics |
Publication conditions

W czasopiśmie Acta Scientiarum Polonorum przestrzegane są standardy zapewniające czytelników, że autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy i nie ma miejsca na „ghostwriting” i „guest authorship”.

„Ghostwriting” to sytuacja, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

„Guest authorship” („honorary authorship”) jest natomiast sytuacją, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Mamy nadzieję, że przypadki „ghostwriting” oraz „guest authirship” nie będą występowały w publikacjach zgłaszanych do czasopisma i redakcje Acta Scientiarum Polonorum nie będą zmuszone informować o takich faktach odpowiednich instytucji, a zwłaszcza pracodawców autorów.

Wysokie standardy publikowania w Acta Scientiarum Polonorum wymagają, by zamieszczone były w publikacji informacje o wsparciu finansowym przeprowadzonych badań.

Autorzy publikowanej pracy składają oświadczenie, w którym przenoszą swe prawa autorskie na wydawcę i deklarują, że praca nie była publikowana w innym czasopiśmie oraz nie narusza praw autorskich innych osób, a także składają oświadczenie dotyczące konfliktu interesów oraz oświadczenie dotyczące ich wkładu w powstanie publikacji.

Autorzy prac ponoszą koszty ich wydania, o czym są informowaniu w zawiadomieniu o przyjęciu pracy przez redakcję.

Zobacz artykuły wzorcowe.