Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Wymogi edytorskie

Wymogi ogólne i techniczne przygotowania prac

 1. Objętość prac wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać 12 stron formatu A-4.
 2. Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt., 1½ odstępu między wierszami, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.
 3. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać formatu B-5 (12,5 cm x 19,5 cm); opisy tabel czcionką Times New Roman 9 pkt., wypełnienie tabel 8 pkt., pojedynczy odstęp, w miarę możliwości bez pionowych linii, rozszerzenie tabel - doc. lub rtf.

Obowiązuje następujący układ pracy:

 1. Tytuł artykułu w języku polskim (lub angielskim, jeżeli cała praca jest w języku angielskim; to samo dotyczy streszczenia i słów kluczowych ).
 2. Imię i nazwisko autora (–ów).
 3. Streszczenie pracy (od 600 do 1000 znaków).
 4. Słowa kluczowe – należy podać do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu . Zaleca się nie powtarzanie słów w tytule jako słów kluczowych.
 5. Tekst główny pracy naukowej powinien obejmować: wstęp z celem i hipotezą badawczą, materiał i metody, wyniki, dyskusję, wnioski (lub podsumowanie) i piśmiennictwo . Zaleca się cytowanie pozycji literatury istotnych dla tematu badań, także tych, opublikowanych w poprzednich numerach ASP.
 6. Tytuł, abstract (600-1000 znaków) jako tłumaczenie streszczenia i słowa kluczowe w języku angielskim.
 7. Adres miejsca pracy autora (-ów) – pocztowy i internetowy.
 8. Tytuły tabel oraz ich treść, a także podpisy rysunków i legendy powinny być podane w języku polskim i angielskim, jeśli praca jest publikowana w języku polskim, a numery tabel i rysunków – cyframi arabskimi. Jeśli praca publikowana jest w języku angielskim wszystkie podpisy podawane są tylko w języku angielskim.

Jednostki i pisownia – obowiązuje międzynarodowy układu SI, np. kg×dm–3 (a nie kg/dm3).

Piśmiennictwo – przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych autorów, podajemy w nawiasie nazwisko i rok [Kowalski i Lewandowski 2000, Lewandowski 2001, Zalewski i in. 2001] lub ...zdaniem Kowalskiego [2000]...

Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób: nazwisko (–a) autora (–ów), inicjały imion; rok wydania, gdy w danym roku jest wydanych więcej prac tego samego autora, po roku należy oznaczyć poszczególne pozycje a, b, c itd.; tytuł pracy; skrót bibliograficzny wydawnictwa i miejsce wydania, numer tomu, zeszytu oraz numery stron np.:

Chełkowski Z., 1966. Introdukcja troci do rzeki Gowienicy. Gospod. Ryb., 1 (2), 18–19.
Greń J., Kowalski Z., 1972. Statystyka matematyczna. PWN Warszawa.
Turski W., 1972. Projektowanie oprogramowania systemów liczących. Mat. Konf. Projektowanie maszyn i systemów cyfrowych. Warszawa 2–5 czerwca 1971. PWN Warszawa, 132–139.

Autor przesyła do redakcji tekst pracy w 2 egzemplarzach lub elektronicznie. Po otrzymaniu recenzji Autor przesyła do redakcji egzemplarz pracy poprawiony zgodnie z uwagami recenzentów i pisemnym ustosunkowaniem się do nieuwzględnionych uwag recenzentów. Część główną publikacji (streszczenie, właściwy tekst artykułu oraz piśmiennictwo) należy zapisać w jednym pliku. Tabele, rysunki i inne załączniki powinny znaleźć się w oddzielnych plikach. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem. Materiał graficzny (rysunki, schematy, wykresy) powinien być opracowany i przysłany jako osobny zapis elektroniczny (pliki źródłowe) w programach pracujących w środowisku Windows (np. w programach Excel, Corel Draw, Photoshop itp.).

Zobacz artykuły wzorcowe.